Con đường nhã nhạc

14/07/2019 / VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Để những bài bản cung đình xưa không “tam sao thất bản”, bộ phận làm công tác nghiên cứu của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế phải tìm gặp rất nhiều nghệ nhân, những người hiểu biết về nghệ thuật cung đình để thu thập tư liệu, đối chiếu và tìm cơ sở xác định nội dung gần với nguyên bản nhất. Chính họ đã là những gạch nối đầy cảm hứng lan tỏa tình yêu di sản.

CHI TIẾT