PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

"Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội" (Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy (khóa X). Đoàn viên, thanh niên là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng, thế hệ trẻ Việt Nam luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Khi truyền bá tư tưởng cách mạng vào trong nước, Bác cũng chọn đối tượng đầu tiên là thanh niên và tập hợp họ là những thanh niên yêu nước, giác ngộ cách mạng, tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc qua tổ chức "Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên". Qua đó, có thể thấy, Bác luôn đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ thanh niên. Người cũng chỉ ra một thực tế thanh niên là một bộ phận không thể thiếu trong lực lượng đi đầu thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Bác nêu rõ: "... thanh niên là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu thiếu nhi. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội..." (Bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

   Thanh niên Việt Nam là lực lượng đông đảo, chiếm hơn 1/3 dân số và chiếm hơn một nửa lực lượng lao động xã hội hiện nay. Phần lớn đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức chính trị đúng đắn, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo… thì cũng không ít người chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về các vấn đề chính trị - kinh tế, xã hội, cộng thêm đặc điểm tâm lý thích khám phá, học hỏi, muốn khẳng định bản thân nên dễ bị ảnh hưởng lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân. Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường với những khó khăn nảy sinh trong quá trình phát triển đất nước; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, làm ảnh hưởng đến niềm tin của thanh niên. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin và ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Vì lẽ đó, những đoàn viên, thanh niên này trở thành đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam.

 Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng đặt ra cho mỗi tổ chức cơ sở đoàn. Kiên trung, kiên định cũng là biểu hiện trong lẽ sống của thanh niên Việt Nam, gắn liền với sự trung thực và thẳng thắn, dám ủng hộ, biết bảo vệ cái đúng, cái tốt đẹp; kiên quyết đấu tranh với những cái cổ hủ, lạc hậu, phản tiến bộ. Luôn đề cao vai trò, trách nhiệm công dân là lẽ sống của thanh niên, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", luôn tiến công chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, tận tâm, tận lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích, thể hiện sự chủ động sáng tạo, tích cực và ý chí quyết tâm, mạnh mẽ, tinh thần không khoan nhượng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, quyết tâm bảo vệ những thành quả mà toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những nội dung, giá trị cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua những hoạt động của tổ chức đoàn các cấp đến với mỗi đoàn viên, thanh niên. Không ngừng tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, không dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Đoàn viên, thanh niên phải biết ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại; đổi mới cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị đến với lực lượng thanh niên. Đổi mới các hình thức tuyên truyền theo hướng sáng tạo, linh hoạt, đa dạng gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi cơ quan, đơn vị, của mỗi vùng miền, nhất là đoàn viên, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa.

Trong lối sống của mình, thanh niên phải rèn luyện kiến thức và năng lực toàn diện, điều quan trọng là khả năng ứng xử, khả năng lựa chọn, khả năng đánh giá và xử lý các vấn đề trong cuộc sống. Không đăng tải, chia sẻ những vấn đề đi ngược lại với lợi ích của đất nước, đi ngược với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Khi sử dụng mạng xã hội cần giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Lan toả những thông tin tích cực để “nhân cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực", qua đó, giúp mỗi đoàn viên, thanh niên thấy được trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng những hành động, việc làm cụ thể, có ý nghĩa, thiết thực, xứng đáng là đội hậu bị thực sự tin cậy của Đảng. Tích cực tham gia viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn viên, thanh niên góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện; làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn, những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển đất nước là hoàn toàn đúng đắn.

Triển khai có hiệu quả Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030" để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong kỷ nguyên số. Tạo sức đề kháng để thanh thiếu nhi chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu, độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực thực hiện hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

LINH THIỆN