HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ CHỐNG ÂM MƯU "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"

Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch biến đổi khôn lường, có những chiêu thức mới, thủ đoạn mới ngày càng thâm độc, tinh vi và xảo quyệt, để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Tuy nhiên, còn có một số người mơ hồ cho rằng, làm gì âm mưu “diễn biến hòa bình” lại nguy hiểm, phức tạp đến như vậy; hòa bình, hợp tác là xu thế chủ đạo, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là vấn đề không đáng lo ngại nữa. Một số người còn cho rằng, nếu kiên quyết đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" thì sẽ gây ra bất lợi trong tiến trình hội nhập quốc tế, từ đó xem nhẹ, lơ là việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chúng ta đều biết, trong bốn nguy cơ lớn thách thức đến sự tồn vong của Đảng và chế độ mà Đảng ta đã chỉ ra tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất phát thấp; nguy cơ sai lầm đường lối, đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ tham nhũng và tệ quan liêu, lãng phí; nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đến nay vẫn còn tồn tại, bên cạnh đó có một số mặt diễn biến có tính chất phức tạp, nên không thể chủ quan, xem thường bất cứ nguy cơ nào. Để ngăn chặn nhận thức lệch lạc này, từ lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở "mọi người công dân phải tỉnh táo đề phòng, ngăn ngừa chống lại chúng nó".  Những người có tư tưởng xem nhẹ cuộc đấu tranh này, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán: "Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền của địch. Các đồng chí ấy nói: "Ai chẳng biết đế quốc Pháp - Mỹ là độc ác, Việt gian bù nhìn là xấu xa. Ai chẳng biết Đảng ta, Chính phủ ta, Cụ Hồ ta một lòng vì dân vì nước; và kháng chiến nhất định thắng lợi. Cho nên dù địch tuyên truyền mấy cũng chẳng ai nghe". Nghĩ như vậy là lầm to, là chủ quan khinh địch, là rất nguy hiểm, là "để một thứ vũ khí rất sắc bén cho địch chống lại ta".

Phải chủ động tất cả các biện pháp đấu tranh đảm bảo hiệu quả. Để chủ động trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cần phải thường xuyên nắm bắt và nắm chắc tình hình, dự báo sát, chính xác các tình huống phát sinh, những tình huống có thể xảy ra, nắm được các mưu mô, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong thời gian tới để chuẩn bị các phương án tác chiến, ứng phó hiệu quả, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chúng ta đã biết âm mưu của địch. Chúng ta phải sẵn cách đối phó của ta".

Vẫn còn tình trạng một số người cho rằng phòng, chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ của lực lượng an ninh, quốc phòng và một vài cơ quan chức năng, rồi coi mình như người ngoài cuộc. Hồ Chí Minh đã dạy: "Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước, là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức, để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch". Người cũng chỉ rõ phương pháp và thủ đoạn tuyên truyền của các thế lực thù địch "mưa dầm thấm lâu", "địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ", "chúng sẽ dùng cách dèm pha chia rẽ, phao tin nhảm, tuyên truyền láo, để uy hiếp tinh thần nhân dân ta"... Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ, gìn giữ thành quả cách mạng của quê hương, đất nước đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, của từng địa phương, cơ quan đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Không xem đó là công việc của một vài cơ quan, đơn vị chức năng mà thờ ơ, dửng dưng.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Chế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm". Đồng thời, Bác đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Thực hiện dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, xây dựng đất nước ngày giàu đẹp.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Nếu không muốn kẻ địch phản tuyên truyền, thì không gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm. Một khi đã phạm khuyết điểm, thì dù mình có muốn bưng bít, người ta cũng biết". Bác Hồ là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, trong mỗi con người, những biểu hiện tiêu cực, nhất là căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu trong tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước. Tập trung giải quyết, xử lý triệt để và nghiêm minh những vụ án tham nhũng, tiêu cực, những vi phạm về đạo đức, lối sống để tạo niềm tin trong nhân dân. Để cho dân tin, dân phục, dân yêu trước hết đảng viên phải gương mẫu,"đảng viên đi trước, làng nước theo sau", làm đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Khuyết điểm, hạn chế chậm khắc phục, để kéo dài sẽ giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 Những tấm gương trong sáng, mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao, sẽ tăng cường khả năng "miễn dịch", là nhân tố đảm bảo thắng lợi của chúng ta trong cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Những thành quả đạt được của đất nước, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới là minh chứng để bác bỏ những luận điệu tuyên truyền, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

 Để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch, cần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Có những việc chúng nó làm, bên ngoài thì như là tốt, mà bên trong thì thật là xấu, ta phải giải thích cho nhân dân ta hiểu". Do vậy, phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Thường xuyên thông tin các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để người dân nắm, hiểu và giải thích, định hướng cho người dân hiểu đúng, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động, lôi kéo rồi nghe theo, tin theo và làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật. Mỗi cấp ủy đảng, chính quyền phải xem công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không phải riêng của một ngành, cơ quan, đơn vị nào mà của cả hệ thống chính trị; thường xuyên bám chắc tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Điều quan trọng là phải làm tốt công tác tư tưởng để tạo niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sự đoàn kết, thống nhất hành động trong toàn xã hội. Khối đại đoàn kết càng vững chắc, thì âm mưu "diễn biến hòa bình" càng khó có thể thực hiện hóa ở nước ta.

THIỆN LINH