CÔNG TÁC CÁN BỘ TRƯỚC YÊU CẦU MỚI THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (Khoá XII)

04/02/2019 / GÓC CHIA SẺ

 

 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để phục vụ cách mạng và nhân dân. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,“Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ luôn được Đảng ta vận dụng trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước. Sự vận dụng ấy được thể hiện bằng các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ. Chính nhờ vậy, nhiều năm qua, phần lớn đội ngũ cán bộ là tốt, là nhân tố quyết định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới của quê hương đất nước.

Gần đây, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XII) đã họp bàn và ban hành Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", đánh giá về ưu điểm, nghị quyết nêu rõ: Sau 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ các cấp của ta có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các độ tuổi, các thế hệ… Phần lớn đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, “chí công vô tư”, hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín; cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện... Nhiều cán bộ khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ tâm huyết, say mê nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chung. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Quy trình công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch và dân chủ hơn. Việc đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được quan tâm hơn, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương đạt được kết quả bước đầu.

Tuy nhiên đến nay, Đảng ta không khỏi lo lắng về đội ngũ cán bộ, niềm tin của người dân vào đội ngũ cán bộ của Đảng cũng có phần giảm sút đi. Bởi lẽ, bên cạnh ưu điểm, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập. Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý, quản trị giỏi, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tài năng, chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, kể cả ở cấp cao, thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều bất cập. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, thiếu chuyên môn, ngại rèn luyện, nôn nóng leo lên vị trí cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, xa dân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh không là người địa phương còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng không đúng người, đúng việc, thậm chí xảy ra sai phạm lớn.

Quan điểm về công tác cán bộ đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiều nội dung có tính nguyên tắc, Nghị quyết TW7 (khoá XII) bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới như sau:

-Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng mang tính sống còn của Đảng, phải được tiến hành khoa học, có bước đi thận trọng, bền vững. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài bền vững.

-Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

-Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

-Quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ; quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa “xây” và “chống”; giữa “đức” và “tài”; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa kế thừa, đổi mới và ổn định, phát triển; giữa thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân và tập thể.

-Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng mà nòng cốt là các cơ quan tham mưu của Đảng, nhất là cơ quan tổ chức, cán bộ. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp và định lượng cụ thể, chúng ta tin tưởng sẽ khắc phục được những yếu kém của công tác cán bộ lâu nay.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế đoàn kết phấn đấu thực hiện chủ trương “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” mà công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các cấp uỷ, chính quyền ở Thừa Thiên Huế tập trung nổ lực cao nhất để xây dựng đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến tỉnh xứng tầm nhiệm vụ và thật sự gần dân, học dân, hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

 

                                                                THUẬN HOÁ