NỌC ĐỘC CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

 “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một hiện tượng xã hội được bàn luận nhiều ở nước ta những năm gần đây và được đề cập đầy đủ, toàn diện và sâu sắc trong các Văn kiện Đại hội XI, XII, XIII của Đảng, rõ nhất là trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do nhận thức chưa đầy đủ nội dung, bản chất của vấn đề và chưa nhất quán về cách tiếp cận, về quan niệm về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nên đã dẫn đến sự thiếu thống nhất trong nhận thức về đối tượng, biểu hiện, nguồn gốc, nguyên nhân và tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số cán bộ, đảng viên và người dân. Do đó, không ít nội dung chưa được nghiên cứu, luận giải, làm sáng tỏ bản chất và sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay, đó là: quan niệm, tính chất, chủ thể, lực lượng, đối tượng, nội dung, hình thức, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, phương châm, phương pháp, điều kiện bảo đảm đấu tranh…, dẫn đến việc quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật tốt, còn có cán bộ, đảng viên vi pháp pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng.

Lợi dụng tình hình ấy, một số người bất mãn với chế dộ, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã vội quy kết rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu là bản chất, “thói hư, tật xấu” của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên không thể đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trái lại, nó là “căn bệnh trầm kha do Đảng đẻ ra”, “tự nó hủy hoại Đảng”, “càng chống càng sinh sôi, nảy nở”, v.v..

Thực tiễn đấu trang phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã và đang đặt ra yêu cầu bức thiết phải tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động, biện pháp đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay, từ đó có biện pháp mới để đẩy mạnh đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, chống lại sự tàn phá của “giặc nội xâm” – tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng vào cuộc sống.

Cần hiểu rằng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là quá trình diễn ra bên trong theo chiều hướng suy giảm, suy thoái, tiêu cực và biến đổi về bản chất (“tự diễn biến” có thể diễn ra theo chiều tiến bộ, phát triển theo cách hiểu về “tự diễn biến” nói chung) của nội bộ một tổ chức, một cá nhân cán bộ, đảng viên. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ một vài con người, cán bộ, đảng viên có thể dẫn đến “tự chuyển hóa”, “tự chuyển hóa” cả một tổ chức đảng, một chính quyền, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, nếu không có biện pháp phòng, chống hữu hiệu thì tác hại, hậu họa do nó sinh ra thật khôn lường.

Nguồn gốc của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ở trong và ngoài nước là rất nguy hiểm. Song, cần nhận thức đúng rằng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam từ trước đến nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh địch – ta một mất, một còn như một số người xấu đang rêu rao, tuyên truyền nhảm nhí mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, trong các tầng lớp nhân dân và diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để chống lại cái ác, cái xấu, cái phi nhân tính; đó là sự hư hỏng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tham nhũng, lãng phí, quan liêu…, cản trở công cuộc đổi mới đất nước để cái tốt, cái chân, thiện, mỹ lên ngôi. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta vừa là chủ thể đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời là đối tượng của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay.

Đấu tranh phòng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ở mỗi con người; là xây dựng tổ chức, bộ máy, con người tốt hơn, xây dựng, làm cho thực lực sức mạnh của đất nước tăng lên, các yếu tố xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển; đáp ứng yêu cầu đánh thắng cuộc đấu tranh cam go, đang diễn ra ráo diết, quyết liệt hiện nay. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay bao gồm cả hoạt động “phòng” và hoạt động “chống”. Đây là hai mặt của một quá trình, phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục và hỗ trợ cho nhau nhằm mục tiêu ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội ta.

Mục đích phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhằm ngăn chặn “từ sớm, từ xa” mọi nguồn gốc, nguyên nhân và khắc phục mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở mỗi con người, mỗi tổ chức, trong toàn xã hội; củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, chính trị – xã hội của Đảng, Nhà nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Chủ thể phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là chủ thể lãnh đạo cuộc đấu tranh; Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở là chủ thể quản lý, điều hành; các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tất cả các cơ quan, tổ chức, hệ thống báo chí… là những chủ thể, lực lượng tham gia thực hiện cuộc đấu tranh. Mỗi chủ thể có vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân là chủ thể, lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị hơn ai hết, hiểu rõ tổ chức, cá nhân nào thực sự là tiên phong, mẫu mực, trung kiên, trong sạch, liêm khiết, cũng như, tổ chức, cá nhân nào đang bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, theo 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Do đó, đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cần được tiến hành ngay từ cơ sở, trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó góp phần vào kết quả phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn xã hội.

Nội dung phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bao gồm toàn bộ các nội dung công tác “phòng” và nội dung đấu tranh “chống” trong mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, cụ thể là:

Thứ nhất, ngăn ngừa, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một nội dung quan trọng chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta. Trong đó, phải hết sức chú ý đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Thứ hai, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nội dung này, cần tiến hành đấu tranh chống những tư tưởng, biểu hiện: coi thường, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai… thực chất là đấu tranh khắc phục 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Đảng về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, ngăn ngừa, khắc phục tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội. Đây là một nội dung quan trọng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay. Thực hiện các nội dung đấu tranh để ngăn ngừa, khắc phục tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi con người và mỗi tổ chức; làm cho những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất khả năng gây tác hại, không còn lây nhiễm trong đời sống xã hội, dần dần bị triệt tiêu, loại bỏ trong mỗi con người và mỗi tổ chức.

Thứ tư, xây dựng con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo chuẩn mực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách sống, làm việc khoa học. Đây là một nội dung thể hiện tính tích cực, chủ động trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong nội dung này, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước; đặc biệt là xây dựng, bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, phong cách sống, tác phong công tác khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chuẩn mực đạo đức xã hội chủ nghĩa, chuẩn mực đạo đức, tư cách cán bộ, đảng viên.

Thứ năm¸ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, gương mẫu. Trong nội dung này, cần thực hiện tốt nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãu mực, ngang tầm với nhiệm vụ. Điều đó không những tạo nên khả năng đề kháng, sự miễn dịch, bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng và toàn Đảng không bị “lây nhiễm” căn bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà còn tạo nên động lực to lớn, sức mạnh nội sinh để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở, những yếu kém, bất cập, bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, giữa Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội với nhân dân; giữa đồng bào ở trong nước với đồng bào định cư ở nước ngoài để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội ta.

Để cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay đi đúng hướng và có hiệu quả, cần nhận thức đúng đắn và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng là: “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách” gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể bao gồm: (1) Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam hiện nay, thực chất là cuộc đấu tranh trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn liền với cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Hai là, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; (2) Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực với những nội dung, hình thức, biện pháp đa dạng, linh hoạt, hiệu quả; (3) Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức và lực lượng; (4) Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “phòng” và “chống”, giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “phòng”, “xây” là chính.

Điều đó đòi hỏi sự quan tâm của Đảng về xây dựng một xã hội phát triển toàn diện, tạo môi trường thuận lợi phát huy mặt tích cực trong mỗi con người và tổ chức; để ngăn chặn những yếu tố nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi con người và tổ chức, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chống quan điểm sai trái thù địch, phản động; chống sự thâm nhập phá hoại tư tưởng, chống lũng đoạn nội bộ làm tha hóa cán bộ, đảng viên của các thế lực thù địch; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa. Vì vậy, cần phải thực hiện tốt các biện pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã nhấn mạnh:

Một là, kết hợp “xây và chống” để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa thực hiện dân chủ rộng rãi vừa coi trọng kỷ cương, kỷ luật. Kết hợp chủ động đấu tranh phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với tư tưởng tích cực tiến công làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, xét lại, với tinh thần tích cực, giữ vững bên trong và tự bảo vệ mình là chính. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã chiến thắng giặc ngoại xâm, thì hiện nay, không có lý do gì chúng ta lại không thể chữa trị căn bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và sự cấu kết chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, đổi mới hình thức, biện pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho nó thêm đa dạng, phong phú với tất cả các hình thức của công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách; các hình thức, biện pháp về hành chính, kinh tế, pháp luật… trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời thường xuyên được đổi mới phù hợp với sự phát triển của tình hình.

Ba là, nắm chắc tính chất, đặc điểm của cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay. Từ đó, có biện pháp phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình đấu tranh. Đây vừa là biện pháp quan trọng, vừa là quan điểm chỉ đạo và yêu cầu cơ bản trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay, đồng thời là hình thức, biện pháp có sức lôi cuốn mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn cho công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta, cần được phát huy tốt trong thực tiễn đấu tranh.

Bốn là, chủ động xử lý kịp thời, nghiêm minh, hiệu quả mọi biểu hiện vi phạm đạo đức, tư cách của cán bộ, công chức, viên chức; vi phạm các chế độ quy định, vi phạm pháp luật, đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực, tệ nạn xã hội khác… góp phần vào cuộc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị.

Năm là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Đây là biện pháp trực tiếp ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sức đề kháng, “miễn dịch” của cán bộ, đảng viên, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để hoàn thiện phẩm chất, năng lực, tư cách, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng.

Nhân Văn