868 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Cả nước có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 

[Infographic] 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV -0

Nhân dân Điện tử