MÙA THU CÁCH MẠNG

"Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc" (Hồ Chí Minh).

Trong những ngày này, khắp mọi miền Tổ quốc rực rỡ cờ hoa. Hào khí mùa Thu Cách mạng tháng Tám năm 1945 đang đến với mỗi người dân. Đã 78 năm qua, mỗi khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn trào dâng niềm hạnh phúc, tự hào. Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam! Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã tạo nên một bước ngoặc lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó chính là kết quả cuối cùng của 15 năm đấu tranh đầy xương máu của nhân dân ta. Trong nhiều thời điểm, các tổ chức đảng bị địch khủng bố, đàn áp, gây tổn thất lớn nhưng không làm nhụt chí đấu tranh của những người cộng sản, một lòng một dạ kiên trung chiến đấu dưới lá cờ Đảng quang vinh. Đảng đã lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng, mở đầu là cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô-viết - Nghệ Tĩnh; tiếp theo là cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945).

Với sức mạnh đoàn kết, hàng chục triệu người từ đủ các tầng lớp, từ miền ngược đến miền xuôi, từ người Kinh đến các dân tộc anh em, đông đảo quần chúng nhân dân đã đáp lại lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Ngày 14/8/1945 khởi nghĩa đầu tiên và thắng lợi tại Quảng Ngãi; ngày 19/8 khởi nghĩa và giành chính quyền tại Hà Nội; ngày 23/8 diễn ra tại Huế, vua Bảo Đại thoái vị, đánh dấu sự sụp đổ chính quyền nhà nước phong kiến ở Việt Nam; ngày 25/8 ta giành chính quyền ở Sài Gòn. Khởi nghĩa thắng lợi ở ba thành phố lớn Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã tác động quyết định đến các địa phương trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, chỉ trong vòng 15 ngày, cả ba miền Bắc - Trung - Nam toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền về ta. Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2/9/1945 đã nêu rõ: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực tế đã trở thành tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Ngày 2/9/1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam, là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của dân tộc. Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi chủ yếu bằng sức mạnh chính trị của nhân dân, khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, trở thành một kinh nghiệm quý giá về công tác vận động, tập hợp quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng tỏ sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền công dân, quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Chỉ từ khi giành được độc lập, người dân Việt Nam mới biết đến chế độ dân chủ, cộng hòa, mới biết đến Hiến pháp và pháp luật của một quốc gia độc lập. Bài học phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng thành công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc đổi mới của đất nước. Bài học đó đến nay vẫn còn luôn giá trị cần tiếp tục được vận dụng phù hợp vào điều kiện mới, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam chưa từng khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào và không thử thách nào mà không thể vượt qua. Càng trải qua gian khổ, tinh thần, ý chí và khát vọng của người Việt Nam lại càng mạnh mẽ, càng tỏa sáng rực rỡ. 78 năm qua, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, hầu như không có tiếng nói trên trường quốc tế, nước ta đã vươn lên mạnh mẽ, luôn là hình mẫu mang những thông điệp hòa bình và nhân văn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam là nguồn động viên thôi thúc các nước thuộc địa giành độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong công cuộc đổi mới, Việt Nam trở thành hình mẫu của các nước mới nổi, của sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, là một trong những quốc gia tiên phong thực hiện thành công Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Dư luận quốc tế bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, đánh giá rất cao đường lối đổi mới và coi nước ta là một trong những "hình mẫu" tiêu biểu về việc thực hiện có hiệu quả công cuộc giảm nghèo, phát triển đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Những kết quả và thành tựu đạt được của đất nước ta là minh chứng hào hùng và sống động nhất. Đó là sự thật của lịch sử và thực tiễn của cuộc sống, không ai có thể phủ nhận và làm phai mờ được dù cho các thế lực thù địch được các phần tử cơ hội chính trị chống phá “bắn đại bác vào quá khứ”, tung ra các luận điệu xuyên tạc thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bôi đen truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Tuy vậy, cũng phải dũng cảm nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém trong tầm nhìn, cách nghĩ, cách làm để vươn lên và trưởng thành hơn. Khó khăn, thách thức vẫn còn phía trước, nhưng chúng ta luôn quyết tâm giữ vững những thành quả cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã dày công xây dựng. Với những thành tựu đạt được chính là tiền đề quan trọng, tạo ra tiềm lực, sức mạnh cùng với thế và lực mới của hào khí mùa Thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tin tưởng rằng đất nước ta sẽ giàu mạnh hơn, phát triển cao hơn, lên một tầm cao mới.

Thiện Linh