XUẤT BẢN CUỐN SÁCH “VĂN HÓA PHẢI SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI” DỊP KỶ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Theo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm về văn hóa có vị trí quan trọng, hàm chứa những giá trị to lớn, định hướng, dẫn dắt cho việc xây dựng, phát triển, nền văn hóa Việt Nam. Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng ta xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy vai trò và nguồn lực văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là hoạt động nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.

Xuất bản cuốn sách “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác -0
Cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Với kết cấu 4 phần, nội dung cuốn sách chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm định hướng xây dựng nền văn hóa của nước Việt Nam độc lập, tự chủ, sánh vai cùng với các quốc gia khác trên thế giới. Các nội dung này đồng thời là những chỉ dẫn cụ thể về các lĩnh vực của văn hóa, như: văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản; đạo đức, lối sống, thực hành đời sống mới; cách tuyên truyền, huấn luyện, cách nói, cách viết; giáo dục nền văn hóa mới; nâng cao kiến thức văn hóa cho nhân dân,…

Cuốn sách là tài liệu giá trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đồng thời là cẩm nang để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạo đức, văn hóa, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh và anh hùng.

Ngoài cuốn sách trên, dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn tái bản một số ấn phẩm quý: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi; Vừa đi đường vừa kể chuyện; Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2 tập). Bên cạnh các ấn bản báo giấy, bạn đọc có thể tìm thấy rất nhiều câu chuyện cảm động, những phác họa chân thực, những phẩm chất cao đẹp, cần được học tập từ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều tác phẩm khác của Người và các tác phẩm viết về Người trên trang thông tin điện tử sachquocgia.vn.

CAND online