NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC ĐANG TRƯỢT DÀI TRÊN CHÍNH CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ THÀNH DANH: SỬ HỌC!

Ông Dương Trung Quốc phát ngôn tại diễn đàn Quốc hội rằng: "Chúng ta không nên nhắc lại câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn 70 năm trước, thời đại đã thay đổi rồi. Thời bác Hồ là thời kỳ có những giá trị lớn hơn tiền bạc, đó là yêu nước. Cho nên, phần lớn những người Bác dùng được đào tạo ở chế độ cũ nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả giá trị vật chất để thực hiện mục tiêu yêu nước"

Ông Dương Trung Quốc không xứng đáng làm đại biểu nhân dân nữa, bởi: (1) Ông DTQ đã xuyên tạc, dẫm lên Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tấn công vào ý chí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Ông DTQ xuyên tạc thành quả lãnh đạo của Đảng khi ông ta nói những người Bác Hồ dùng là do chế độ cũ đào tạo ra, nên họ sẵn sàng hy sinh tất cả giá trị vật chất để yêu nước, còn những người cán bộ được Đảng ta, Nhà nước ta đào tạo thì không có được điều đó. (3) Ông DTQ xuyên tạc thời đại Hồ Chí Minh rằng: Không có lòng yêu nước, chỉ có vật chất, tiền bạc.

Chúng ta đều biết:

Ngày xưa ông DTQ học sử, nghiên cứu lịch sử, chép sử dân tộc. Ông truyền thụ, thổi hồn dân tộc vào các thế hệ. Ông trở thành nhà sử học uy danh, uy tín, uy nghiêm. Cũng lắm người ngưỡng mộ ông, tôn trọng ông, vị nể ông.

Thế rồi, bẵng đi thời gian, ông Dương Trung Quốc bước chân vào nghị trường, trở thành ông nghị, ông ngáo mình là ông kẹ, ông bị cóng tay, vứt bút (vì lâu lắm rồi không viết nỗi tác phẩm, cuốn sách nào), ông vứt luôn cái tâm sử, trí sử, tín sử, chính sử mà quay lại, đi ngược lại con đường mình đã đi, trở thành ngụy sử, ngụy ngôn, ngụy tâm. Trước hết là lập lờ đòi đa Đảng, hạ thấp uy tín của Đảng CSVN, rồi thì gỡ tội xâm lược cho thực dân Pháp, kế đến là gỡ tội phản bội cho ngụy quyền SG, rồi ông kết thân, kết bè, kết bạn với tay, chân, mắt, mũi, mồm của các tổ chức phản động, bọn dân chủ cuội, bon No-U - tổ chức Việt Tân, và bây giờ thì sao? Ông lại xét lại lòng yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, bôi nhọ, bôi bẩn, xúc phạm, xuyên tạc nhân phẩm, nhân cách của cả thế hệ hôm nay.

Ông ta đã thể hiện một quan điểm nhìn nhận thời đại phi tính lịch sử, đồng thời ông cũng đang xúc phạm đến quan điểm, chủ trương, quyết tâm của Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải chăng ông Dương Trung Quốc muốn làm đao phủ trực tiếp khởi đầu cho việc tạo nên vết chém mạnh cắt đứt tính liên hệ, nối tiếp của giai đoạn lịch sử thời đại hào hùng chiến đấu giải phóng dân tộc với thời điểm hiện tại? Phải chăng ông Dương Trung Quốc đang cổ súy lối sống thực dụng, vật chất và xem nhẹ bài học từ quá khứ? không cần quá khứ, không nên học quá khứ? Đó là hành động của thế lực phản động, phản cách mạng, phản bội đất nước.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai".

Theo dõi quá trình, phản ứng, hành vi, ngôn ngữ của Dương Trung Quốc thì chúng ta cũng cảm nhận được phần nào ông ta đã, đang và sẽ tiếp tục cổ súy tư tưởng, hình thành một lối sống, một lớp nghĩ, một thế hệ ngoảnh lưng vào quá khứ, lịch sử, chống lại sự lãnh đạo của Đảng CSVN mà thôi.

Ông Dương Trung Quốc không xứng làm người đại diện của Nhân dân.

HSLS