ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

“Phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân là một trong những mũi nhọn tiến công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Để thực hiện âm mưu này, chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc luận điệu trái chiều nhằm đối trọng nhân dân với lực lượng Công an, làm giảm sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị trong cán bộ, chiến sĩ.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao. Một trong những nguyên nhân quan trọng, quyết định sự thành công đó là luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Điều đó thể hiện bản chất giai cấp và bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều mà các thế lực thù địch ra sức chống phá nhằm làm suy yếu lực lượng vũ trang. Với âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch tuyên truyền làm mất uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trong đó có âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Hoạt động tuyên truyền phá hoại, làm suy yếu lực lượng Công an nhân dân của các thế lực thù địch thường tập trung vào các nội dung: Xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng Cộng sản ngày nay đã biến chất, không vì lợi ích của đại đa số nhân dân mà chỉ lo bảo vệ lợi ích của một nhóm người “đặc quyền, đặc lợi”; Đảng đã huy động lực lượng Công an đàn áp quần chúng khiếu kiện đòi quyền lợi chính đáng, đàn áp những người biểu tình vì “công lý, chính nghĩa”… Chúng lợi dụng việc một số tin báo điện tử trong nước đăng tin bài, hình ảnh phản ánh sai phạm của lực lượng Công an địa phương trong điều tra một số vụ án và hành vi tiêu cực của Cảnh sát giao thông để xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự thật nhằm bôi nhọ, làm mất uy tín lực lượng Công an, kích động quần chúng chống cán bộ Công an thi hành công vụ, chia rẽ quần chúng nhân dân với lực lượng Công an.

Đối với một số vụ khiếu kiện đông người bị các đối tượng kích động gây rối trật tự công cộng, ta phải sử dụng lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm để giải quyết, chúng cho rằng lực lượng Công an nhân dân ngày nay không còn là của nhân dân, bảo vệ nhân dân mà là công cụ để bảo vệ quyền lợi của một nhóm người có chức, có quyền, qua đó nhằm đối trọng nhân dân với lực lượng Công an.

Nhận diện rõ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân cùng những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo của tình hình thế giới, khu vực và những biểu hiện đáng lo ngại về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc tăng cường công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng Công an nhân dân nhằm làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng càng đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thì trách nhiệm của lực lượng Công an trên lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng nặng nề, khó khăn và thách thức. Trong giai đoạn hiện nay người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, tích cực học tập, tham gia các lớp tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để kịp thời nắm bắt, định hình tư tưởng cho bản thân, nói, viết, làm đúng theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện đúng quy tắc ứng xử Công an nhân dân.

Hai là, thường xuyên trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, học tập, công tác, chiến đấu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngoài ra, phải chủ động, tích cực trong công tác, bình tĩnh, nhạy bén và quyết đoán trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; không để thoái hóa, biến chất về chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống.

Gắn việc nâng cao bản lĩnh chính trị với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phải thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cán bộ, chiến sỹ Công an phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, ý chí phấn đấu, vươn lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ba là, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân bằng các hành động thiết thực như: (1) Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ làm mất uy tín lực lượng công an; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai, đề xuất biện pháp đấu tranh, phòng, chống hiệu quả. (2) Chủ động tuyên truyền người thân và nhân dân khi tham gia mạng xã hội không chia sẻ những nội dung, thông tin xấu, độc nhằm chia rẽ quần chúng nhân dân với lực lượng Công an. (3) Phối hợp đề xuất xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền phá hoại, bôi nhọ hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân, kích động quần chúng chống cán bộ Công an thi hành nhiệm vụ… theo đúng quy định của pháp luật để phòng ngừa chung.

Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao bản lĩnh chính trị của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành sứ mệnh Đảng và nhân dân giao phó.

VĂN VŨ