NHỮNG ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ CẤP BẬC HÀM CAO NHẤT ĐỐI VỚI CHỨC VỤ, CHỨC DANH CỦA SỸ QUAN CAND

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 có quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b, d khoản 1 Điều 25, Luật CAND năm 2018, cụ thể: Bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn Trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. 

Đề xuất quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND -0
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5. 

Theo Bộ Công an, căn cứ đề nghị bổ sung quy định 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sỹ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vì hiện nay, Bộ Công an có một đồng chí Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này. Theo đó, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng sỹ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng.

Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 25 theo hướng quy định từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

1. Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân. Theo quy định của Luật CAND và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Giám đốc các học viện, An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Chính trị CAND có cấp bậc hàm là Trung tướng; Giám đốc Học viện Quốc tế, Hiệu trưởng các trường đại học: Phòng cháy, chữa cháy, Kỹ thuật- Hậu cần CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chưa được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng vì thời điểm xây dựng Luật CAND năm 2018 đang có chủ trương sáp nhập hai trường này vào Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân. Hiện nay, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân tiếp tục được xác định là cơ sở trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng sỹ quan nghiệp vụ cho khu vực phía Nam nên cần thiết quy định Hiệu trưởng hai trường này có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng tương ứng với cấp bậc hàm của Hiệu trưởng các trường đại học trong CAND.

2. 1 đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng vì theo Quy định số 30-Qđ/TW ngày 19/8/2021 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh Trợ lý, Thư ký thì đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có 2 Trợ lý. Tuy nhiên, hiện nay, Luật CAND và văn bản hướng dẫn thi hành mới quy định có 1 đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng nên cần quy định 2 đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng cho thống nhất, đồng bộ.

3. 2 vị trí Phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25, để áp dụng với các đơn vị nghiệp vụ trọng yếu, thực hiện đầy đủ ba chức năng của lực lượng CAND; có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, đang chủ trì triển khai các nhiệm vụ lớn, đặc biệt quan trọng, có tác động đến toàn xã hội nên cần bổ sung mỗi đơn vị 1 đồng chí Phó Cục trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để tăng cường công tác lãnh đạo.

Nhằm bảo đảm tính linh hoạt khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và bảo đảm thống nhất với Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 theo hướng bổ sung quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị được thành lập mới.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 và khoản 4 Điều 25 Luật CAND năm 2018 theo hướng quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. Theo Bộ Công an, hiện nay, Trung đoàn trưởng trong CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, Bộ Công an đã báo cáo cấp có thẩm quyền và thành lập một số trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an địa phương có tổ chức và thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự như các đơn vị tương đương cấp phòng quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật CAND năm 2018 (có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá). Vì vậy, việc sửa đổi quy định Trung đoàn trưởng trong CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá là phù hợp.

Về Công an TP thuộc TP trực thuộc Trung ương, đây là đơn vị tương đương với Công an quận thuộc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, quy định Trưởng Công an TP thuộc TP trực thuộc Trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá như Trưởng Công an quận thuộc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là phù hợp.

CAND online