KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC VỀ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Những ngày trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít những bài viết mang tính "giật tít, câu view" trên mạng xã hội của một số "nhân vật quen thuộc" đã  xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân sự, công tác cán bộ của Đảng nói riêng và nội dung Hội nghị Trung ương 8 nói chung.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

HỘI NGHỊ THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Có một sự thật không thể bẻ cong là, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch của toàn khóa. Nội dung, chương trình của Hội nghị đã được TTXVN và các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải rất rõ là: 1) Sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. 2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác… Vì thế, luận điệu cho rằng nội bộ Đảng “đang bắt đầu cuộc đua tranh vào Trung ủy” và các phe cánh “sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau”, nên Hội nghị “phải họp kéo dài” chỉ là sự đoán mò; là xuyên tạc, bôi đen sự thật.

Nhìn vào nội dung, chương trình, thông cáo báo chí từng ngày họp và diễn văn bế mạc của Hội nghị, có thể thấy Trung ương đã thảo luận, bàn bạc và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những vấn đề hệ trọng của đất nước. Hơn nữa, những kết quả của Hội nghị đã không chỉ “thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương”, không chỉ “góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay”, mà còn đồng thời “góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Tuy nhiên, những người "nhân danh" yêu nước, dân chủ và đấu tranh cho dân chủ không những không đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư, mà còn xuyên tạc rằng: Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị này, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam “tuy không còn quá tự tin trong so sánh “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, nhưng vẫn lạc quan khi so sánh toàn cầu rằng, “trong 9 tháng đầu năm vừa qua, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm”.

Không chỉ có vậy, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu “tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” cũng đã bị các phần tử cơ hội, cực đoan, phản động xuyên tạc thành “ở đây ý ngầm của ông là kinh tế phát triển trước tiên phải dành phục vụ cho Đảng, sau đó mới là đời sống nói chung của dân chúng”.

Đồng thời, họ cũng bẻ cong sự thật khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay cụm từ “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” bằng cụm từ “Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” và xuyên tạc rằng “một ghi nhận là ở diễn văn bế mạc, cụm từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mức tiết chế. Đó chính là trong phần kết diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “kêu gọi xây dựng “hệ thống chính trị trong sạch” - “vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” - đã không có cụm từ “xã hội chủ nghĩa” thường thấy ở mẫu câu dạng thức lễ nghi này”. Thực tế, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là không thể phủ nhận. Nội dung này cũng đã được Tổng Bí thư khẳng định trong phần Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” là: Việt Nam “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì, chủ động tạo lập thời cơ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước”. Cho nên, “vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” hay vì “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” cũng chỉ là một; đều là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính. Vì thế, mọi sự xuyên tạc đều là phản động!.

Đặc biệt, dù một nội dung quan trọng đã được Tổng Bí thư khẳng định là: Việt Nam “chú trọng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi” và “kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường đầu tư thích đáng cho việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”, song các thế lực thù địch vẫn cố tình kích động và cổ súy Việt Nam cần phải “chọn phe”. Vì theo những nhà dân chủ ảo tưởng này thì “ngày nay, không một quốc gia nào có thể trung lập mà bắt buộc phải chọn phe. Vấn đề là chọn phe nào. Chiến tranh luôn có thể xảy ra, phải sẵn sàng khi nó xảy ra”. Và vì Việt Nam không chọn phe mà chọn lẽ phải, chọn chính nghĩa, nên họ thấy “chưa thấy có gì mới sau khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc”...

Như vậy, có thể thấy, bất chấp những luận điệu xuyên tạc, bôi đen sự thật của các thế lực thù địch, thì Hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp. Nội dung, chương trình Hội nghị đã được triển khai nghiêm túc và những kết quả tốt đẹp của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện sâu sắc nhất ý Đảng, lòng Dân, vì những quyết sách quan trọng này có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, mà việc thảo luận, thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban (Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội XIV của Đảng.

QUY HOẠCH NHÂN SỰ KHÔNG PHẢI LÀ “CUỘC ĐUA TRANH QUYỀN LỰC”

Có thể khẳng định rằng, quy hoạch nhân sự nói riêng, công tác cán bộ nói chung chỉ là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 chứ không phải là Hội nghị chỉ bàn về vấn đề này như các tít bài đã tung lên mạng xã hội. Bởi rằng, xuyên suốt và nhất quán trong các kỳ Đại hội của Đảng cũng như những Hội nghị Trung ương có bàn nội dung về vấn đề nhân sự thì công tác cán bộ nói chung, quy hoạch nhân sự nói riêng cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo của Đảng luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện và triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch, lộ trình. Trước bất kỳ một Đại hội nào của Đảng, thì trên tinh thần “cán bộ là gốc của mọi công việc”(1), “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”(2) và chăm lo cho công tác cán bộ là chăm lo “công việc gốc của Đảng”(3) - Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nghiêm túc, cẩn trọng lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn về đức và tài, xứng đáng để quy hoạch, bồi dưỡng, sau đó tín nhiệm, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo theo đúng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ cách mạng cần.

Vì thế, không phải chỉ đến nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng thì công tác nhân sự mới “hy vọng sẽ có cái mới” vì “sẽ nhiều cơ hội hơn cho lớp trẻ có năng lực, có ý chí làm ăn và có tầm nhìn được vào Trung ương”, mà chính là Đảng và Nhân dân luôn cần những cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ, ý chí, bản lĩnh chính trị kiên trung và tầm nhìn xa, trông rộng, “dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm” để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tin tưởng giao phó trọng trách. Hơn nữa, công tác cán bộ, công tác nhân sự không phải chỉ diễn ra tại một Hội nghị Trung ương mà đó luôn là một nhiệm vụ quan trong, được thực hiện suốt tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, trong từng nhiệm kỳ và nối tiếp nhau giữa các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Cho nên, những luận điệu võ đoán cho rằng, công tác nhân sự ở Hội nghị Trung ương 8 sẽ “gay cấn” vì “cánh bảo thủ chưa chịu bó tay”, nên vẫn “cần sự dàn xếp giữa các khuynh hướng để thỏa hiệp” chỉ là sự hồ đồ, thiển cận của những thầy bói “dạo”. Đồng thời, các ý kiến cho rằng, “một nội dung chiếm nhiều thời gian” trong Hội nghị Trung ương lần này là “vấn đề quy hoạch nhân sự cho tương lai” hay “trọng tâm của Hội nghị sẽ bàn về nhân sự cấp cao” cho Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thật ra chỉ là sự võ đoán; là kiểu thầy bói “xem voi”, phán lấy được.

 

Thực tế, những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự tại Hội nghị Trung ương 8 đương nhiên không phải là vì sự tranh giành phe cánh, “không những giành nhau ghế khuyết, mà còn giành nhau cả ghế trong tương lai” như lời bịa đặt, bôi nhọ kia. Khi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị có những vị trí khuyết (vì có đồng chí bị kỷ luật; có đồng chí mất do trọng bệnh) thì việc bầu bổ sung cho đủ số lượng theo quy định là đương nhiên. Đồng thời, việc quy hoạch nhân sự cũng đã nằm trong chương trình nghị sự, nên không thể quy chụp rằng, ngoài “chuyện ăn chia bầu bán” để trám vào vị trí đang khuyết thì Hội nghị này cũng “sẽ chia chác ghế cho Trung ương” khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hơn nữa, nếu một ai đó vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng mà bị kỷ luật thì cũng là lẽ thường tình. Nhưng có điều lạ là, rất nhiều “thầy bói xem voi” đã “tiến hành kỷ luật” cũng như “tiến cử” và làm “công tác nhân sự” hộ Đảng để nhằm kích thích sự tò mò của người đọc.

Cuối cùng, có một điều quan trọng, cần phải khẳng định chắc chắn rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và gương mẫu về phẩm chất đạo đức. Ở đồng chí, không chỉ là sống giản dị, cần kiệm, gương mẫu trong mọi công việc cũng như cuộc sống đời thường, mà còn luôn thống nhất giữa nói và làm; chí công vô tư trong từng công việc, nhất là những việc liên quan đến vấn đề con người. Vì thế, đối với một công việc quan trọng của Đảng như công tác cán bộ, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo thì Tổng Bí thư càng cẩn trọng chứ không “cảm tính”. Cho nên, đừng có tung tin kích động và xuyên tạc rằng “trong nội bộ Đảng, có rất nhiều ủy viên Trung ương sợ không dám ra mặt” nhưng “ngấm ngầm chỉ trích, quy trách nhiệm thuộc về người đứng đầu” để không chỉ chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mà còn bôi nhọ uy tín của Tổng Bí thư./.

 Thanh Mai