Phim tài liệu quý của Liên Xô về Bác Hồ: Hồ Chí Minh trên đất nước Lê Nin

18/05/2018 / LỊCH SỬ

Phim tài liệu quý của Liên Xô về Bác Hồ: Hồ Chí Minh trên đất nước Lê Nin