TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 4)

25/07/2017 / CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

 
 
 
 
 
TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 4)
 
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4)

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ ba,25/07/2017 17.1 108.5 TS 74 km/giờ

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ tư,26/07/2017 17.1 105.3 TD 43 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 11:00 trưa, ngày 25/07/2017
 
CHÙM ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO  
 
 
 
ẢNH MÂY VỆ TINH